WHEELCHAIR LÀ GÌ

  -  
a chair fitted with wheels for use as a means of transport by a person who is unable khổng lồ walk as a result of illness, injury, or disability.

Bạn đang xem: Wheelchair là gì


Dưới đấy là gần như mẫu mã câu có chứa tự "wheelchair", vào cỗ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thêm hồ hết mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống bắt buộc đặt câu cùng với trường đoản cú wheelchair, hoặc xem thêm ngữ chình ảnh sử dụng trường đoản cú wheelchair trong cỗ trường đoản cú điển Từ điển Tiếng Anh

1. Your new wheelchair.

2. To the wheelchair?

3. Wheelchair access ramp;

4. • Wheelchair access (ground floor)

5. Vehicles (low floor; wheelchair accessible.)

6. Does the hotel have sầu wheelchair access ?

7. Lady in the wheelchair is Linda.

8. Dropped kerbs make wheelchair access easier.

9. Gears & springs from his wheelchair.

10. Wheelchair accessible washrooms, buildings và paths.

11. The rapist is in a wheelchair.

12. Vaughan is confined lớn a wheelchair .

13. Paul struggled out of his wheelchair.

14. In town, she gets about by wheelchair.

15. She uses a wheelchair sort of thing.

16. Aluminum - alloy Wheelchair with Fold - down backrest.

17. Ramps should be proshirohada.com.vnded for wheelchair users.

18. Probably pushing a wheelchair. Bald, very sick.

19. The hall is inaccessible to wheelchair users.

Xem thêm: Compare Win 10 Pro Và Win 10 Home Vs Pro: Bạn Nên Nâng Cấp Lên Bản Nào?

20. Marion, my father is in a wheelchair.

21. An electric wheelchair has given her greater mobility.

22. He gingerly lifted himself out of the wheelchair.

23. The hostel is specially equipped for wheelchair access.

24. He has a special wheelchair with portable computer.

25. Go get your dad"s wheelchair, will you, son?

26. His bad leg condemned hyên ổn to a wheelchair.

27. The hospital agreed khổng lồ lend us a wheelchair.

28. Audrey, why is Mama Ling in a wheelchair?

29. They set the wheelchair down by Carlie"s footstool.

30. Many new trains have sầu space for wheelchair users.

31. A special entrance is being built for wheelchair users.

32. Wheelchair, Fixed armrest và footrest, Painted frame , Nylon cushion.

33. Wheelchair with adjustment of the castor wheel swivel axis

34. He had been confined khổng lồ a wheelchair since childhood.

35. He"s completely reliant on his wheelchair to lớn get about.

Xem thêm: Trà Hồng Sâm Có Tác Dụng Gì ? Có Tốt Không? Mua Ở Đâu? Có Tốt Không

36. Wheelchair, Detachable armrest and footrest, Painted frame , Nylon cushion.