Tín Ngưỡng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Hôm nay, shirohada.com.vn xin chia sẻ với các bạn từ vựng giờ Anh về chủ đề tín ngưỡng – một chủ đề thân quen tương đối độc đáo.Quý khách hàng đã xem: Tín ngưỡng tiếng anh là gì

=> Những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh Ielts chủ đề Books với Movie

=> Những vươn lên là báo tuyệt chạm mặt sinh hoạt trường bay bằng giờ đồng hồ Anh

=> Từ vựng giờ Anh chủ đề biện pháp pháp


*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề tín ngưỡng

- Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

- Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

- Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lịch sử cổ xưa

- Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

- Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín thiết bị, đồ đệ

- Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

- Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

- Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

- Bodhisattva: Bồ Tát

- Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

- Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

- Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: mức sử dụng nhân quả

- Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

- Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

- Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

- Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo ra hóa, Đấng sáng thế

- Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

- Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

- Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

- Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

- Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

- Church – /tʃɝːtʃ/: công ty thờ

- Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

- Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của người Hồi giáo

- Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

- Temple – /ˈtem.pəl/: đền

- Monk – /mʌŋk/: thầy tu

- Priest – /priːst/: linh mục

- Pope – /poʊp/: giáo hoàng

- Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

- God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

- Saint – /sənt/: Thánh nhân

- Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

- Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng

- Hell – /hel/: địa ngục

- Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

- Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

- Devil – /ˈdev.əl/, sarã – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

- Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

- Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

- Material – /məˈtɪr.i.əl/: đồ vật chất

- Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinch thần

- Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

- Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: tnhân từ định

- Pray – /preɪ/: cầu nguyện

- Chant – /tʃænt/: tụng kinh

- Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

- Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, trọng tâm hồn

- Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

- Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự đần muội

- Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá

- Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

- Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ vai trung phong, thiện nay lương

- Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng tự bi

- Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

- Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự tình thực, chân thực

- Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thực bụng, thành khẩn

- Evil – /ˈiː.vəl/: dòng ác

- Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

- Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: ghê sách

- The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

- Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

- Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

- Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

- Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

- Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk.Quý Khách vẫn xem: Tín ngưỡng giờ đồng hồ anh là gì

ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minh chi phí sử

- Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

- Any conflict can be solved with tolerance, patience & sincerity.Quý khách hàng vẫn xem: Tín ngưỡng tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung bỗng phần đông rất có thể được giải quyết và xử lý với việc khoan dung, nhẫn nhịn cùng tình thật.

- The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con mặt đường dìm thức của những tín ngưỡng chân đó là thông qua vấn đề thực hành thực tế tu chỉnh bạn dạng thân theo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt bởi những vị giác mang như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

- Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

Tuy nhiên từ bỏ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo có thể dấn thức về Thần – những sinc mệnh thời thượng hơn loài bạn.

Hy vọng rất nhiều từ bỏ vựng trên vẫn hữu dụng mang đến chúng ta, cùng học tập giờ đồng hồ Anh từng ngày cùng với shirohada.com.vn nhé. Quý Khách rất có thể đọc thêm giải pháp học tập từ vựng giờ Anh của trung trung ương chúng tôi. Chúc chúng ta học hành hiệu quả!