Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Ra Lam Gi

  -  

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về công nghệ và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn thông qua các biện pháp lý-hóa-sinh; phân tích chất lượng môi trường và đưa ra các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO