CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
*
*
*

Cùng IES học tập tiếng Anh chuyên ngành mang lại nơi đặt, để hành chính nhân sự, đó đó là 1 Một vài, Một vài, chỗ đặt, đặt ngoài ra không, còn gì khác không giống nợ Một vài, C.ty. And có siêu nhiều, tự vựng chuyên ngành mà vị trí đặt, để này liên tục sử dụng, quan trọng quan trọng, là khi làm việc cho c.ty nước ngoài hoặc công tynhân sự bạn nước ngoài.

Từ vựng giờ Anh trong cai quản trị nhân sự và tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự) HR manager: trưởng chống nhân sự Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: kế hoạch quản lý và cai quản trị và điều hành quản trị nhân sự Recruit /rɪˈkruːt/: tuyển chọn dụng Headhunt /ˈhedhʌnt/: tuyển dụng nhân tài (săn đầu người) Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: c.ty tuyển dụng Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí đặt, đặt trống, yêu cầu tuyển bắt đầu Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: thông báo tuyển dụng

*

Background kiểm soát /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc cam đoan thông tin về người tìm việc Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao đụng Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa truyền thống lịch sử cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lịch sử hào hùng truyền thống cổ truyền, lịch sử vẻ vang cuội mối cung cấp doanh nghiệp, Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: tế bào hình, tổ chức triển khai triển triển khai khai, xúc tiến Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa cầu lao rượu cồn tập thể Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: fan nộp đối kháng xin câu hỏi Interview /ˈɪntəvjuː/: vấn đáp Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: chức vụ bài toán làm Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: thời khắc thử việc
Bạn đang xem: Chuyên viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những kỹ năng và kiến thức và năng lực, và kỹ năng và kiến thức và năng lực, tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Những tiêu chí, tuyển chọn Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Năng lực, và kiến thức rất cần thiết Đề xuất kiến nghị, yêu mong Soft skills /sɒft skɪls/: Năng lượng, mượt Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, và kiến thức, phẩm chất Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Tài năng làm nhiều việc cùng một thời điểm (đa nhiệm) Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: tài năng tổ chức triển khai triển khai, thực hiện Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Tài năng dẫn dắt, chỉ đạo Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ lao lý (kỷ vẻ ngoài tự giác) Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Năng lực, cùng kiến thức thao tác nhóm Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực, Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc trí tuệ trí tuệ sáng tạo Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự bền chí Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên cường Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay mới (mang ý nghĩa thâm thúy, thực tiễn,) Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, gồm đầu óc marketing thương mại Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt độ tình, nhiệt tình, (với vấn đề làm)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu đuối lý kế hoạch Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsi ˈproʊfaɪl/: hồ nước sơ kiến thức và kỹ năng và năng lực, và kiến thức và kỹ năng và năng lực, Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: phiên bản mô tả, câu hỏi làm Application khung /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: khung mẫu thông tin nhân sự khi xin việc Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức mạnh thể hóa học Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tư pháp Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp cho Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác làm việc (sau lúc, vấn đáp)


*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: các bước xử lý và giải quyết và xử lý và xử lý, và xử trí kỷ hiện tượng Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Nhân lực trực tiếp Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi khi có người thân trong hộ gia đình, trong niềm hạnh phúc hộ gia đình, vào hộ gia đình cư mất Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp, sự nghiệp sự nghiệp, sự nghiệp Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới, cấp cho dưới và cấp trên quản lí trị Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ mức sử dụng Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải, nhân viên cấp dưới cấp dưới, cung cấp dưới Annual leave /ˈænjuəl liːv/: nghỉ ngơi phép năm Discipline /ˈdɪsəplɪn/: nằn nì nếp, kỷ cương, kỷ chính sách Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Vẻ ngoài vẻ ngoài kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột quyền hạn và nghĩa vụ, và nghĩa vụ và trách nhiệm, Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên cấp dưới cấp dưới, cung cấp dưới Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: hợp Đồng lao đụng Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: nghỉ sinh nhỏ Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: ngủ thai sản Sick leave /sɪk liːv/: Nghỉ gầy Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: ngủ phép ko lương Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: việc tuân theo, ca

Từ vựng giờ Anh về lương and an sinh an sinh, toàn cầu

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: thâm niên Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu, Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản, Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương vừa phải Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương Wage /weɪdʒ/: chi phí công Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương Salary /ˈsæləri/: Tiền lương Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo năng suất, Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế Mạng trái đất insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm trái đất Overtime /ˈoʊvəaɪm/: thời gian làm thêm giờ, tiền làm cho thêm giờ đồng hồ Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: bảo hiểm thất nghiệp Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập thành viên 1 IES Education Thể Loại: San sẻ, kiến thức và kỹ năng Cộng Đồng

Bài Viết: Hành chính Nhân Sự giờ Anh Là Gì, Hr và Admin Executive/ nhân viên Hành bao gồm Thể Loại: LÀ GÌ mối cung cấp Blog là gì: https://shirohada.com.vn Hành thiết yếu Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính
Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Giường Tầng Tiếng Anh Là Gì ? Giường Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

*

Nghĩa Là Gì


Caliper Là Gì – Dịch Nghĩa Của tự Caliper


Xem thêm: Game Dau Bai Yugioh 2 Nguoi

Call In Là Gì – 15 các Động Từ thường xuyên Đi với ‘Call’

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *